Právne upozornenie

Joven con camisa azul de puntos y pendientes de perlas sonríe delante de una pantalla

1. ADRESÁTI A ÚPRAVY WEBOVÝCH STRÁNOK

Informujeme vás, že internetové stránky: www.grupokonecta.com a súvisiace (ďalej len "internetové stránky"), ktoré vám ako užívateľovi (ďalej len "užívateľovi") sprístupňuje spoločnosť GRUPO KONECTANET S.L.U s CIF B-87132932 so sídlom na adrese Calle Serrano 41 2nd floor 28001 (Madrid) a zapísaná v obchodnom registri v Madride zväzok 32.789 folio 210 oddiel 8 list M-590179 1. položka (ďalej len "KONECTA").

Prístupom na Webové stránky a/alebo ich používaním sa stávate Užívateľom a prijímate toto Právne upozornenie. KONECTA si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania Webových stránok, ako aj akékoľvek ďalšie podmienky alebo zvláštne podmienky, pravidlá používania, pokyny alebo upozornenia, ktoré sa na ne môžu vzťahovať. KONECTA si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť, prerušiť alebo ukončiť prevádzku Webových stránok.

2. OBJEKT

KONECTA poskytuje prostredníctvom svojich webových stránok prístup k rôznym obsahom, informáciám a dátam (ďalej len "obsah"), ktoré užívateľovi sprístupňuje KONECTA alebo poskytovatelia služieb a obsahu tretích strán. KONECTA si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť prezentáciu, konfiguráciu a umiestnenie Webových stránok, ako aj Obsah a podmienky potrebné na ich používanie.

3. PODMIENKY PRÍSTUPU A POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK

3.1. Prístup a používanie webových stránok

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že prístup na webové stránky a ich obsah je slobodný a vedomý a že zaň nesie výhradnú zodpovednosť. Užívateľ sa zaväzuje, že bude Webové stránky a Obsah používať primerane a v súlade so zákonom, v súlade s platnými právnymi predpismi, týmito Podmienkami používania Webových stránok, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými dobrými mravmi a verejným poriadkom.

Užívateľ sa musí zdržať (I) neoprávneného alebo podvodného používania Webových stránok a/alebo Obsahu; (II) prístupu alebo pokusu o prístup k zdrojom alebo vyhradeným oblastiam Webových stránok bez toho, aby splnil podmienky požadované pre tento prístup; (III) používanie Webových stránok a/alebo Obsahu k nedovoleným, nezákonným účelom alebo účinkom, ktoré sú v rozpore s tým, čo je stanovené v týchto Podmienkach, dobrou vierou a verejným poriadkom, poškodzujú práva a záujmy tretích strán alebo ktoré môžu inak akýmkoľvek spôsobom poškodiť, znemožniť alebo preťažiť Webové stránky alebo zabrániť ich bežnému používaniu alebo užívaniu; (IV) spôsobovať škody na fyzických alebo logických systémoch spoločnosti KONECTA, jej dodávateľov alebo tretích strán; (V) zavádzať alebo šíriť počítačové vírusy alebo akékoľvek iné fyzické alebo logické systémy v sieti, ktoré by mohli spôsobiť škody na fyzických alebo logických systémoch spoločnosti KONECTA, jej dodávateľov alebo tretích strán, (VI) pokúšať sa o prístup k dátam spoločnosti KONECTA, poskytovateľov tretích strán a ostatných užívateľov, používať ich a/alebo s nimi manipulovať; (VII) reprodukovať alebo kopírovať, šíriť, umožňovať verejný prístup prostredníctvom akejkoľvek formy verejnej komunikácie, transformovať alebo upravovať Obsah, pokiaľ na to nie je oprávnený majiteľ príslušných práv alebo to nie je zákonom povolené; (VIII) mazať, skrývať alebo manipulovať s poznámkami o právach duševného alebo priemyselného vlastníctva a ďalšími údajmi identifikujúcimi práva spoločnosti KONECTA alebo tretích strán, ktoré sú začlenené do Obsahu, ako aj s technickými ochrannými zariadeniami alebo akýmikoľvek informačnými mechanizmami, ktoré môžu byť do Obsahu vložené; (IX) získavať a pokúšať sa získať Obsah inými prostriedkami alebo postupmi ako tými, ktoré boli v závislosti na konkrétnom prípade na tento účel sprístupnené alebo výslovne uvedené na webových stránkach, kde sa Obsah nachádza, alebo všeobecne tými, ktoré sú na internete bežne používané, pretože nepredstavujú riziko poškodenia alebo znefunkčnenia Webových stránok a/alebo Obsahu.

KONECTA upozorňuje, že materiály obsiahnuté na týchto webových stránkach majú iba informatívny charakter, takže môžu byť nedostatočné pre rozhodovanie alebo zaujímanie stanovísk v konkrétnom prípade.

Užívateľ musí vziať do úvahy, že materiály obsiahnuté v tejto platforme nemusia odrážať najnovší legislatívny alebo judikatúrny stav analyzovaných otázok. Okrem toho môžu byť tieto materiály upravované, vyvíjané alebo aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

3.2. Zavedenie odkazov

KONECTA nenesie žiadnu zodpovednosť za odkazy na iné aplikácie alebo webové stránky, ktoré sa nachádzajú na platforme KONECTA, a môže užívateľa nasmerovať na iné aplikácie alebo webové stránky, nad ktorými KONECTA nemá kontrolu.

V tomto zmysle KONECTA nezodpovedá za informácie obsiahnuté v týchto odkazoch tretích strán ani za akékoľvek účinky, ktoré môžu z týchto informácií vyplývať.

Zaradenie odkazov na iné webové stránky alebo aplikácie preto neznamená schválenie ich obsahu spoločnosťou KONECTA alebo existenciu akéhokoľvek druhu spojenia medzi spoločnosťou KONECTA a ich vlastníkmi.

Užívateľ teda pristupuje k obsahu na vlastnú zodpovednosť a za podmienok, ktorými sa riadi.

Užívatelia, ktorí si želajú vytvoriť hypertextový odkaz alebo odkaz na webové stránky KONECTA, musia získať jeho predchádzajúce povolenie a budú musieť dodržiavať nasledujúce povinnosti: (I) odkaz umožní iba prístup na webové stránky, ale nebude ho môcť žiadnym spôsobom reprodukovať; (II) nebudú vytvárané žiadne odkazy s inými stránkami než s hlavnou stránkou webových stránok www.grupokonecta.com a na otvorenie uvedeného odkazu bude použité výhradné okno v prehliadači; (III) nesmú byť použité rámy ani žiadne iné prostriedky, ktoré by mohli vyvolať domnienku, že existuje vzťah medzi spoločnosťou KONECTA a webovou stránkou, na ktorej je odkaz umiestnený; (IV) na webovej stránke nebudú uvedené žiadne nepravdivé, nepresné alebo nesprávne vyhlásenia alebo údaje; (V) nebude deklarované ani naznačované, že spoločnosť KONECTA akýmkoľvek spôsobom dohliadala na obsah alebo služby ponúkané alebo inzerované na webovej stránke, na ktorú je odkaz zriadený, alebo že tieto služby akýmkoľvek spôsobom prevzala; (VI) webová stránka, na ktorej je odkaz zriadený, nebude obsahovať žiadnu ochrannú známku, obchodný názov, označenie prevádzky, označenie, logo, slogan alebo iné rozlišovacie znaky patriace spoločnosti KONECTA a/alebo tretím osobám bez ich povolenia; (VII) webová stránka, na ktorej je odkaz umiestnený, nesmie obsahovať informácie, obrázky alebo iné prvky, ktoré sú v rozpore so zákonom, dobrými mravmi, verejným poriadkom alebo dobrými mravmi.

KONECTA si vyhradzuje právo zakázať umiestnenie odkazov na svoje webové stránky v prípade, že sa domnieva, že stránka, na ktorú bol odkaz umiestnený, nespĺňa uvedené požiadavky, a v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za dôsledky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku umiestnenia odkazov tretími stranami, ani za obsah, informácie a/alebo služby ponúkané na webových stránkach, na ktoré bol odkaz umiestnený.

4. PRÁVA PRIEMYSELNÉHO A DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky práva priemyselného a duševného vlastníctva k obsahu a/alebo akýmkoľvek iným prvkom vloženým na webové stránky (vrátane, okrem iného, ochranných známok, log, obchodných názvov, textov, obrázkov, grafiky, audio a video záznamov, databáz, softvéru a prezentácií) patria spoločnosti KONECTA a/alebo tretím stranám.

Prístup na webové stránky v žiadnom prípade neznamená vzdanie sa akýchkoľvek práv, ich odovzdanie, udelenie licencie alebo úplné či čiastočné postúpenie uvedených práv, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Tieto Podmienky používania Webových stránok neudeľujú Užívateľom žiadne iné práva na používanie, úpravu, využívanie, reprodukciu, šírenie alebo verejné oznamovanie Webových stránok a/alebo ich obsahu, než ktoré sú tu výslovne uvedené.

Akékoľvek iné použitie alebo využitie akýchkoľvek práv podlieha predchádzajúcemu a výslovnému povoleniu, ktoré na tento účel výslovne udelila spoločnosť KONECTA alebo vlastník dotknutých práv, ktorý je treťou stranou. KONECTA oprávňuje Užívateľa k používaniu, prezeraniu a tlači Obsahu a/alebo prvkov vložených na Webové stránky výhradne pre ich osobné, súkromné a nezárobkové použitie.

Použitie týchto prvkov, ich reprodukcia, oznamovanie a/alebo šírenie na komerčné alebo zárobkové účely, ako aj ich úprava, pozmeňovanie alebo dekompilácia sú prísne zakázané. Pre akékoľvek iné než výslovne povolené použitie je nutné získať predchádzajúci písomný súhlas vlastníka dotknutých práv. KONECTA bude súdne stíhať porušenie svojich práv duševného a priemyselného vlastníctva.

5. VYLÚČENIE ZÁRUK A ZODPOVEDNOSTI

5.1. Vylúčenie záruk a zodpovednosti za prevádzku webových stránok

KONECTA nezaručuje dostupnosť a nepretržitosť prevádzky webových stránok ani tých webových stránok, na ktoré bolo vytvorené prepojenie. Rovnako tak KONECTA v žiadnom prípade nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku (I) nedostupnosti Webových stránok alebo tých stránok, s ktorými bol vytvorený odkaz; (II) prerušenie prevádzky Webových stránok alebo porúch počítačov, telefónnych porúch, odpojenie, oneskorenie alebo zablokovanie spôsobených nedostatkami alebo preťažením telefónnych liniek, internetového systému alebo iných elektronických systémov vzniknutých v priebehu ich prevádzky; (III) nedostatočnú vhodnosť Webových stránok pre špecifické potreby Užívateľa; (IV) iné škody, ktoré môžu byť spôsobené tretími stranami neoprávneným zásahom mimo kontroly KONECTA; (V) prítomnosť vírusov alebo iných prvkov, ktoré môžu spôsobiť zmeny vo fyzických alebo logických systémoch, elektronických dokumentoch alebo súboroch Užívateľov.

5.2 Vylúčenie záruk a zodpovednosti za používanie webových stránok

KONECTA v žiadnom prípade nezodpovedá za to, ako používatelia a/alebo tretie strany využijú webové stránky alebo obsah, ani za prípadné škody, ktoré z toho môžu vzniknúť.

5.3 Vylúčenie záruk a zodpovednosti za obsah

KONECTA neupravuje obsah tretích strán zverejnený na webových stránkach a nezodpovedá za zákonnosť, spoľahlivosť, pravdivosť, presnosť, úplnosť a aktuálnosť uvedeného obsahu.

5.4 Vylúčenie záruk a zodpovednosti v súvislosti s odkazmi

Webové stránky môžu používateľom sprístupniť technické prepojovacie zariadenia, ktoré im umožnia prístup na stránky a/alebo webové stránky patriace a/alebo spravované tretími stranami. KONECTA kontroluje existujúci obsah uvedených stránok v okamihu, keď na ne zriaďuje odkaz, a robí tak v dobrej viere, že tento obsah je v súlade s platnými právnymi predpismi.

Spoločnosť KONECTA však v žiadnom prípade nezodpovedá za produkty, služby, obsah, informácie, dáta, súbory a akýkoľvek materiál na týchto webových stránkach, neschvaľuje ich ani za ne nezodpovedá, neschvaľuje ich ani nevykonáva ich následné úpravy. V prípade, že to bude považovať za vhodné alebo to bude vyžadovať súdny alebo správny príkaz, spoločnosť KONECTA odstráni odkazy na tie webové stránky, ktoré porušujú platné právne predpisy a/alebo porušujú práva tretích strán.

6. OPATRENIA V PRÍPADE NEDODRŽANIA PREDPISOV

KONECTA si vyhradzuje právo uplatniť toľko opatrení, koľko je podľa zákona možné, aby sa domohla zodpovednosti, ktorá vyplýva z porušenia niektorého z ustanovení týchto Podmienok používania Webových stránok Užívateľom.

7. ČIASTOČNÁ NEPLATNOSŤ

Vyhlásenie niektorej z týchto podmienok za neplatnú alebo neúčinnú nemá vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných podmienok, ktoré sú pre strany naďalej záväzné.

Vzdanie sa práva ktorejkoľvek zo strán požadujúcej v danom okamihu splnenie niektorej z podmienok stanovených v tejto zmluve neznamená všeobecné vzdanie sa povinnosti splniť inú podmienku alebo podmienky, ani nezakladá nadobudnutie práva druhej strany.

Skutočnosť, že spoločnosť KONECTA nepožaduje striktné dodržiavanie niektorého z ustanovení tohto právneho upozornenia, nepredstavuje ani nemôže byť v žiadnom prípade vykladaná ako zrieknutie sa povinnosti vyžadovať striktné dodržiavanie v budúcnosti.

8. ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC

Poskytovanie služieb webových stránok a tieto podmienky používania webových stránok sa riadi španielskym právom. V rozsahu povolenom zákonom sa strany, výslovne sa vzdávajúce akejkoľvek inej jurisdikcie, ktoré by im mohli zodpovedať, dohodli, že sa podriadia jurisdikcii súdov a tribunálov mesta Madrid.