Zásady ochrany osobných údajov

Ordenador con un círculo blanco y un candado cerrado en el centro

O nás

Sme spoločnosť Grupo Konectanet, SL (Konecta) a s vašimi osobnými údajmi nakladáme ako správca údajov. To znamená, že preberáme zodpovednosť za to, ako vaše údaje používať a chrániť.

Kto je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov?

Osobou zodpovednou za spracovanie vašich údajov je:

KONECTANET GROUP, SLU, (ďalej len "Konecta")

Adresa na Partizánska cesta 6626/3, 974 01 Banská Bystrica

Správca menoval poverencom pre ochranu osobných údajov Mgr. Tomáša Tešiteľa, kontakt:

Poverencov na ochranu osobných údajov môžete kontaktovať e-mailom: osobni_udaje@konecta-group.com alebo dpd@grupokonecta.com 

Pre umožnenie dohľadania osobných údajov, prosím, e-mailom uveďte telefónne číslo, na ktoré sme Vás kontaktovali.

Na čo používame vaše údaje?

Vaše údaje (poskytnuté online alebo inými prostriedkami) použijeme okrem iného na zodpovedanie vašich otázok, pochybností a návrhov.

Na čo ich používame?

Vaše údaje spracovávame, pretože  nás zaujíma zodpovedanie vašich otázok a uspokojenie vašich pochybností a návrhov.

S kým zdieľame vaše údaje?

Vaše údaje budeme zdieľať so spoločnosťami skupiny Konecta Group, či už sa nachádzajú v Európskej únii alebo mimo nej.

Vaše práva.

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie.

Vyzývame vás, aby ste si prečítali naše kompletné Zásady ochrany osobných údajov, aby ste podrobne porozumeli tomu, ako budeme vaše osobné údaje používať, a právam, ktoré v súvislosti s nimi máte.

Aké údaje KONECTA zhromažďuje prostredníctvom webových stránok?

Spoločnosť Konecta môže mať prístup k nasledujúcim údajom:

(i) Identifikačné údaje: meno a priezvisko

(ii) Kontaktné údaje: e-mail, telefón.

Za akým účelom KONECTA spracováva vaše osobné údaje?

V spoločnosti Konecta zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi s maximálnou úctou a v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov.

Vaše údaje spracovávame v súvislosti s vašou žiadosťou o informácie o nami poskytovaných službách, našich odborných a obchodných aktivitách, vašej účasti v našich kanceláriách, na akcii alebo seminári organizovanom spoločnosťou Konecta alebo jej obchodnými partnermi a za účelom kontaktovania a informovania v rámci našich odborných a obchodných aktivít.

Vaše osobné údaje môžu byť použité na nasledujúce účely v súlade so súhlasom výslovne udeleným v príslušnom registračnom formulári:

(i) umožniť Webovým stránkam plniť ich funkciu poskytovania požadovaných služieb.

(ii) spravovať, spracovávať a reagovať na žiadosti, požiadavky, incidenty alebo otázky používateľa.

(iii) zasielanie newsletterov, vianočných pozdravov alebo podobných správ, prijímanie telefonických, e-mailových, SMS/MMS správ alebo iných rovnocenných prostriedkov elektronickej komunikácie, oznámenia alebo informácií o činnosti spoločnosti Konecta.

(iv) Riadiť svoju kandidatúru v rámci výberových konaní na zamestnancov.

Informujeme vás, že sa obmedzíme na spracovanie vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely a že v žiadnom prípade nebudeme na základe vášho profilu robiť automatizované rozhodnutia.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Ochrana súkromia a osobných údajov užívateľov je pre spoločnosť Konecta veľmi dôležitá. Preto spoločnosť Konecta robí všetko pre to, aby zabránila zneužitiu údajov užívateľov. K údajom užívateľov majú prístup iba oprávnení pracovníci.

Osobné údaje užívateľa budú uchovávané po dobu, po ktorú trvá účel, na ktorý boli zhromaždené, alebo pokiaľ užívateľ neodvolá svoj súhlas, nevyužije niektoré z práv, ktoré mu patria v súlade s platnými právnymi predpismi, alebo nepožiada o výmaz niektorých osobných údajov.

Následne, pokiaľ to bude nutné, bude Konecta uchovávať informácie zablokované po zákonom stanovené obdobie.

Konecta sa zaväzuje dodržiavať povinnosť mlčanlivosti a dôvernosti osobných údajov v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov.

Aká je legitimita na spracovanie mojich osobných údajov?‍

Informujeme vás, že oprávnenosť nakladania s vašimi údajmi spočíva v súhlase, ktorý ste nám udelili poskytnutím osobných údajov a zaškrtnutím políčka (políčok) súhlasu v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú na tento účel povolené.

Ktorým príjemcom budú vaše údaje oznámené?

Na splnenie účelov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov je nevyhnutné, aby sme poskytli prístup k vašim osobným údajom subjektom skupiny Konecta (napríklad subjektu (subjektom) skupiny Konecta nachádzajúcemu sa na trhu, na ktorý ste sa vo svojej otázke obrátili).

Vzhľadom na efektívnosť služby sa niektorí z vyššie uvedených poskytovateľov nachádzajú na územiach mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré neposkytujú úroveň ochrany údajov porovnateľnú s Európskou úniou, napríklad v Spojených štátoch. V takýchto prípadoch vás informujeme, že vaše údaje odovzdávame so zodpovedajúcimi zárukami a vždy pri zachovaní bezpečnosti vašich údajov.

Okrem toho vás tiež informujeme, že spoločnosť Konecta spolupracuje s niekoľkými subjektmi, ktoré poskytujú služby vyžadujúce prístup k osobným údajom, a preto sú tieto subjekty poverené spracovaním údajov spoločnosťou Konecta. V tomto zmysle vás informujeme, že tieto subjekty ako spracovatelia údajov môžu mať prístup k vašim osobným údajom, ale v žiadnom prípade nebudú údaje odovzdávané na účely uvedených subjektov.

Aké práva máte ako vlastník údajov?

Vy, ako vlastník osobných údajov, môžete ako vo svojom mene, tak prostredníctvom zástupcu - zákonného alebo dobrovoľného - uplatniť právo na prístup, opravu, obmedzenie spracovania, výmaz, námietku, ako aj právo na prenositeľnosť svojich údajov a právo nebyť predmetom rozhodnutí založených výhradne na automatizovanom spracovaní údajov.

Ak ich chcete uplatniť, musíte nás kontaktovať e-mailom na adrese osobni_udaje@konecta-group.com. a do predmetu uviesť "Práva na ochranu osobných údajov", alebo, ak chcete, poštou na adresu KONECTA, Partizánska cesta 6626/3, 974 01 Banská Bystrica a uviesť, aké právo chcete uplatniť a správne sa identifikovať.

Do maximálne 30 dní - s vynaložením všetkého úsilia a prostriedkov, ktoré máme k dispozícii, aby sme túto lehotu čo najviac skrátili - od okamihu, keď obdržíme vašu žiadosť, od nás dostanete odpoveď. Ak nebudete spokojní, môžete podať sťažnosť ku kontrolnému orgánu, najmä v štáte, v ktorom máte obvyklé bydlisko, pracovisko alebo miesto údajného porušenia, a to v prípade, že sa domnievate, že zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi nezodpovedá predpisom, ako aj v prípade, že sa nedočkáte uspokojenia výkonu svojich práv. Dozorný úrad, na ktorom bola sťažnosť podaná, bude sťažovateľa informovať o priebehu a výsledku vybavenia sťažnosti.

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Informácie obsiahnuté v týchto Zásadách ochrany osobných údajov môžeme upraviť, pokiaľ to budeme považovať za vhodné. V každom prípade vám odporúčame, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov čas od času preštudovali pre prípad, že dôjde k drobným zmenám alebo zavedieme nejaké interaktívne vylepšenia, a využili to, že ich vždy nájdete ako stály informačný bod na našich webových stránkach.

Fill in this form and we will answer you as soon as possible.

You must add a comercial email address

Data controller: GRUPO KONECTANET, S.L (KONECTA). Purpose: Konecta will process your data in order to contact you and inform you, within the framework of our professional and business activities, such as sending newsletters, invitations to events and similar. Legitimisation: by providing your data, you are giving your consent to the processing of information, both by KONECTA and by the companies of the Group to which it belongs, which may be located outside the European Union (EU). Recipients: the data will not be transferred, unless legally obliged to do so. Rights: access, rectify and delete the data, as well as other rights that can be consulted in the additional information. Additional information: you can consult all the additional information on our Privacy Policy at KONECTA.

¡Gracias!

Te contestaremos lo antes posible.

Hasta entonces, te invitamos a conocer más sobre Konecta.
Oops! Something went wrong while submitting the form.