Ki̇şi̇sel veri̇leri̇n korunmasina i̇li̇şki̇naydinlatma metni̇

İşbu yazı yoluyla internet sitemizi ziyaret eden sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) gereğince bilgilendirmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, internet sitemizi kullanan ziyaretçilerimizden toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında ziyaretçilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

I) Veri sorumlusu

Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. (“Comdata”)
Adres: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 Cessas Plaza Kat:1 Ümraniye - İstanbul
Mersis No: 0196075375200016
Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

II) Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda Comdata tarafından Kanun kapsamında işlenmektedir:

Kişisel verileriniz;

 1. Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri kaydı oluşturulması, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün, hizmet ve kampanyalardan sizleri faydalandırmak ve özel gün tebrikleri için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve bu kapsamda müşteri anketlerinin yapılması, müşteri memnuniyetinin ölçümü ve geliştirilmesi;
 2. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi;
 3. İnternet sitemiz üzerinden bize iletmiş olduğunuz tüm verilerin, iletme nedeniniz kapsamında işleme alınabilmesi;
 4. Sitede sunulan hizmetlerimizin kalitesinin artırılması ve site üzerinden hizmet alınması durumunda bu hizmetin gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için.
 5. Kampanya, satış ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmak için,
 6. Düzenlediğimiz organizasyonlar ve sunduğumuz hizmetlere ile ilgili bilgi iletişimi yapılması için,
 7. Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;
 8. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması için.

III) Hangi kişisel verileriniz işlenecek

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve bunlar örnekleyici olmak kaydı ile sizinle kurulacak hukuki ilişkiye veya yapılacak işleme göre aşağıdaki verileriniz işlenecektir,

 1. Bize iletmiş olduğunuz ve/veya internet sitenizde veya diğer kanallarda ilan ettiğiniz iletişim bilgileriniz,
 2. İnternet sitemize ve burada bağlantısı verilen sosyal medya hesaplarımıza yüklediğiniz veya gönderdiğiniz her türlü veri, fotoğraf, paylaşımlar, adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, ülkeniz, şirketiniz ve ilgili mesajınız.
 3. İlgilendiğiniz ürünler, teklif almak istediğiniz ürün veya hizmetler,
 4. İnternet sitemize ulaşmak için kullandığınız tarayıcı, üzerinden geldiğiniz internet sitesi veya uygulama ve çerez politikamızda yer alan diğer bilgiler,
 5. 5651 sayılı Yasa gereği tutulması zorunlu olan IP, kullanılan protokol ve iletişim kayıtları,
 6. Ziyaret ettiğiniz alt sayfalar, buralarda harcanan süre gibi kullanım istatistikleri,
 7. İnternet sitemiz ve/veya burada açıklanan e-posta adreslerimiz üzerinden bize ileteceğiniz tüm verileriniz,

IV) Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;

 1. Toplanan kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, özel kişilere,
  İtalya’da yerleşik olan grup şirketimiz Comdata S.p.A. ve İspanya’da yerleşik olan grup şirketimiz Konecta’ya tarafımıza rızanız dâhilinde sağlamış olduğunuz verilerin güvenli bir şekilde saklanabilmesi, kullanmakta olduğunuz dijital platformun hizmetinize sunulabilmesi amacıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik olan veri saklama hizmetleri sunan tedarikçilerimize,
 2. Ticari, mali ve hukuki danışmanlıklar ve denetimler amacıyla danışmanlara ve denetim firmalarına,
 3. Kampanya, tanıtım ve duyurularımızın yapılabilmesi için bu süreçlerin içinde olan taşeron ve hizmet alınan 3.taraflara,
 4. Yalnızca Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine
 5. Sitemizle bağlantılı sosyal medya hesapları ile yaptığınız iletişim için yer sağlayıcı veya sistem sağlayıcı olan sosyal medya platformu sahibi şirketlerle,
 6. Veri aktarımı için rızanızı aldığımız diğer alıcılara, açık rızanız ya da 6698 sayılı Kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde https://bit.ly/3QchjfV adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak da aktarılabilecektir.
  Bu kapsamda hizmetlerimizin tarafınıza sunulması amacıyla sizlerin rızanız neticesinde elde edilen kişisel verileriniz işbu amaçların yerine getirilmesini sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri’nde ve/veya Avrupa Birliği içinde bulunan veri saklama merkezlerinde saklanmak üzere, işbu bölgeler içinde yerleşik olan tedarikçilerimizle paylaşılmaktadır.

IV) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, Comdata adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, sosyal medya kanallarımız, mobil uygulamalarımız ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı, görsel veya elektronik kanallar aracılığıyla ve açık rızanız alınmak suretiyle toplanmaktadır. İnternet sitemiz ve bağlantılı sosyal medya hesapları ile ilgili otomatik veri toplama yöntemlerimiz için https://bit.ly/3QchjfV adresinden çerez politikamıza ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz, Comdata tarafından, ticari faaliyetlerimizin sunulabilmesi, sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve faaliyetlerimizde sürekliliğin sağlanabilmesi, Kanunlarca öngörülen sorumluluklarımızın tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla işlenmektedir.

V) Kanun gereğince yasal haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:

Comdata’ya yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “Saray mah. Dr.Adnan Büyükdeniz cad. No:4/2 Cessas Plaza Kat:1 Ümraniye - İstanbul” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini dataprivacyturkey@comdatagroup.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı comdata@ks03.kep.tr elektronik posta adresimize iletebilirsiniz. Gönderilecek cevabın kişisel veri içermesi durumunda, verinin gönderileceği kişinin gerçekten siz olduğunuzu belirlemek için elden teslim, KEP ve noter vasıtası dışında yapılan başvurularda cevap hazır olduğunda teslim edilmesi için sizden kimliğinizi ispatlamanız talep edilecektir. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekâletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.