Zásady ochrany osobních údajů

Ordenador con un círculo blanco y un candado cerrado en el centro

O nás

Jsme společnost Konecta Czech a.s., (dále jen ""Konecta" nebo "Správce") a s vašimi osobními údaji nakládáme jako správce údajů. To znamená, že přebíráme zodpovědnost za to, jak vaše údaje používat a chránit.

1. Identifikace Správce a kontaktníúdajepověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů je Konecta Czech a.s., IČO 26418037,V olšinách 2300/75100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6908.

Správce jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů Mgr. Tomáše Těšitele, kontakt:

osobni_udaje@konecta-group.com.

2. Na jaké případy se užijí tyto zásady?

Cílem tohoto dokumentu je informovat osoby, jejichž osobní údaje zpracovává společnost Konecta v postavení správce, tedy když Konecta sama určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů v souladu s článkem 4 odst. 7 GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), tj. zejména v případě:

(i) osoby, které společnost Konecta přímo požádali o poskytnutí jí nabízené služby popř. o předložení nabídky služeb nebo zboží jejího partnera nebo společnosti Konecta poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabídky zboží nebo služeb jejích partnerů (dále jen Zákazník") a

(ii) smluvních partnerů společnosti Konecta, jde-li o fyzické osoby, jakož i osoby, které uvedl smluvní partner ve smlouvě uzavřené s Konecta (dále jen "Zástupce").

Tyto zásady se nevztahují na zpracování osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, na které se použijí zvláštní zásady, se kterými jsou dotyčné osoby seznámeny.

Pokud se Vám dovolali zaměstnanci Konecta, upozorňujeme, že zpravidla se jedná o případy, kdy Konecta vystupuje v pozici zpracovatele osobních údajů a Váš kontakt získala od správce osobních údajů, který má ke zpracování Vašich osobních údajů právní titul (zpravidla jde o provozovatele služby, kterou využíváte, nebo jste mu poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů). Zpracování Vašich osobních údajů se v takovém případě řídí zásadami příslušného správce.

3. Přehled zpracovávaných (typů) údajů

Osobní údaje, které bude Správce zpracovávat, jsou následující:

(i) osobní údaje poskytnuté Zákazníkem (typicky jméno a příjmení, datum narození, popř. rodné číslo, adresa bydliště, doručovací adresa, telefon, e-mail, povolání, údaje o osobě související s nabízenou službou, údaje získané z komunikace se Zákazníkem, hlasový záznam telefonního hovoru)

(ii) osobní údaje Zástupců uvedené jejich zaměstnavatelem, popř. jinou oprávněnou osobou ve smlouvě uzavřené se společností Konecta (typicky jméno a příjmení, pracovní pozice, telefon, e-mail).

4. Účely zpracování

Správce zpracovává osobní údaje Zákazníka za účelem poskytnutí služby, o kterou Zákazník projevil zájem.

Dá-li Zákazník Správci souhlas se svým kontaktováním za účelem nabídky zboží nebo služeb jeho partnerů, Správce bude zpracovávat jeho osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a oslovování prostřednictvím telemarketingu, přičemž předmětem těchto marketingových sdělení budou nabídky obchodních partnerů Správce. V tomto případě jde o tzv. dobrovolné zpracování osobních údajů, které probíhá na základě souhlasu poskytnutého Zákazníkem.

Osobní údaje Zástupců zpracovává Správce pro účely plnění příslušných smluv.

Vaše údaje budeme sdílet se společností skupiny Konecta Group, ať už se nacházejí v Evropské unii nebo mimo ni.

5. Právní základ zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů Zákazníka je

a) Souhlas Zákazníka - pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketingu zpracováváme osobní údaje Zákazníka na základě jeho souhlasu.

b) Plnění a uzavření smlouvy - na základě tohoto důvodu zpracovává Správce osobních údajů Zákazníků, kteří požádali Správce o předložení nabídky konkrétní služby či jeho partnera nebo o sjednání schůzky (popř. zařízení obdobné záležitosti) s naším obchodním partnerem.

Právním základem zpracování osobních údajů Zástupců je plnění smlouvy (jde-li o osobní údaje smluvních stran - fyzických osob) nebo oprávněný zájem (jde-li o osobní údaje osob uvedených ve smlouvě, které nejsou smluvní stranou).

6. Doba zpracování

Údaje Zákazníků bude Správce zpracovávat po následující dobu,

a) v případě zpracování na základě souhlasu Zákazníka - po dobu, na kterou byl souhlas udělen. Není-li takový souhlas časově omezen, pak po dobu, než Zákazník svůj souhlas odvolá. I po odvolání souhlasu ale bude Správce zpracovávat základní údaje o tom, kdy a v jaké věci Zákazníka kontaktoval, a to po přiměřenou dobu (cca 4 roky) k prokázání oprávněnosti takového kontaktu.

b) v případě zpracování z důvodu plnění a uzavření smlouvy - po dobu dle požadavku partnera, jehož službu či zboží Správce zprostředkoval, zohledňující typ uzavřené smlouvy, zpravidla však nejdéle po dobu 4 let ode dne poskytnutí osobních údajů Zákazníkovi. V případě sjednání schůzky s naším obchodním partnerem či zařízením obdobné záležitosti probíhá zpracování osobních údajů Zákazníka po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne poskytnutí osobních údajů Zákazníkovi.

Údaje Zástupců bude Správce zpracovávat po dobu trvání dané smlouvy a následně po dobu trvání doby promlčení z případných nároků smluvních stran vzniklých za dobu trvání smluvního vztahu, popř. po dobu trvání řízení o takovém nároku.

7. Předávání osobních údajů třetím osobám

Správce zpřístupňuje osobní údaje třetím osobám v případech, kdy mu to ukládá nebo umožňuje právní předpis. Správce zpřístupňuje osobní údaje Zákazníků zejména svým partnerům, kteří poskytují služby, o které má Zákazník zájem nebo pokud k tomu Zákazníci vyslovili souhlas. Dále správce zpřístupňuje osobní údaje Zákazníků/Zástupců v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům - dodavatelům externích služeb, právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům.

Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

Vaše údaje můžeme sdílet se společnostími skupiny Konecta Group, ať už se nacházejí v Evropské unii nebo mimo ni.

8. Jak bude zpracování probíhat

Způsob, kterým Správce zpracovává osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech Správce, popř. jejích zpracovatelů. Písemnosti bude zpracovávat Správce ve své kartotéce.

Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům Správce v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je v tom případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Při zpracování osobních údajů Správce plní nejvyšší standardy ochrany osobních údajů

údajů a dodržuje zejména následující zásady:

a) osobní údaje vždy Správce zpracovává pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovené prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje;

b) Správce dodržuje odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna patřičná úroveň zabezpečení; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji Zákazníků či Zástupců, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

9. Odvolání souhlasu

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, má subjekt údajů právo souhlasit se zpracováním svých osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu je možné emailem zaslaným na adresu: osobni_udaje@konecta-group.com.

10. Právo na námitku

Subjekt údajů má dle článku 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů správcem z důvodů týkajících se jejich konkrétní situace, jestliže Správce provádí zpracování osobních údajů na základě svého oprávněného zájmu. Jestliže subjekt údajů vznese námitku proti zpracování jeho osobních údajů, Správce osobních údajů subjektu v rozsahu vznesené námitky dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování převažující nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku proti zpracování může dotčená osoba vznést prostřednictvím e-mailu osobni_udaje@konecta-group.com. V e-mailu dotčená osoba uvede konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by Správce neměl jeho osobní údaje zpracovávat. 

11. Poučení o právech subjektů údajů

Fyzická osoba má právo u Správce:

a) požadovat přístup k osobním údajům, které Správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR,

b) požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné (čl. 16 GDPR). S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,

c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR.

d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR,

e) požadovat přenést osobní údaje v případech, které jsou upraveny v čl. 20 GDPR,

f) získat na žádost osobní údaje, které se jí týkají a

- které Konecta zpracovává s jejím souhlasem, nebo

- které Konecta zpracovává pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo

- jsou zpracovány automatizovaně

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo, aby tyto osobní údaje byly předány přímo jinému správci, a to za podmínek a omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR.

Pokud Správce obdrží takovou žádost, bude informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce není v určitých případech stanovených GDPR povinen zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména proto, že bude-li žádost zjevně nepůvodní nebo nepřiměřená, zejména se opakuje. V takových případech Správce může

(i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytováním požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo

(ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud Správce obdrží výše uvedenou žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, může jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o tom, že u Správce subjektů údajů uplatnil svá práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, po přiměřenou dobu (obvykle 3-4 let) Správce uloží za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování služeb a ochrany svých práv.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že Správce zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či má právo požádat o soudní ochranu.

Vyplňte tento formulář a my vám co nejdříve odpovíme.

Musíte přidat komerční e-mailovou adresu

Správce údajů: (KONECTA): GRUPO KONECTANET, S.L. Účel: Konecta bude zpracovávat vaše údaje za účelem kontaktování a informování v rámci našich profesních a obchodních aktivit, jako je zasílání newsletterů, pozvánek na akce a podobně. Legitimace: Poskytnutím svých údajů dáváte souhlas se zpracováním informací, a to jak společnosti KONECTA, tak společnostem skupiny, do níž patří, které se mohou nacházet mimo Evropskou unii (EU). Příjemci: údaje nebudou předávány, pokud k tomu nebude zákonná povinnost. Práva: přístup k údajům, jejich oprava a vymazání, jakož i další práva, která lze konzultovat v doplňujících informacích. Další informace: veškeré další informace si můžete přečíst v našich Zásadách ochrany osobních údajů na adrese KONECTA.

¡Gracias!

Te contestaremos lo antes posible.

Hasta entonces, te invitamos a conocer más sobre Konecta.
Ups! Při odesílání formuláře se něco pokazilo.