Právní upozornění

Joven con camisa azul de puntos y pendientes de perlas sonríe delante de una pantalla

1. ADRESÁTI A ÚPRAVY WEBOVÝCH STRÁNEK

Informujeme vás, že internetové stránky: www.konecta-group.com a související (dále jen "internetové stránky"), které vám jako uživateli (dále jen "uživatel") zpřístupňuje společnost GRUPO KONECTANET SL s CIF B-87132932 se sídlem na adrese Calle Serrano 41, 2. patro, 28001 (Madrid), zapsaná v obchodním rejstříku v Madridu, svazek 32.789, folio 210, oddíl 8, list M-590179, 1. položka (dále jen "KONECTA").

Přístupem na Webové stránky a/nebo jejich používáním se stáváte Uživatelem a přijímáte toto Právní upozornění. KONECTA si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Podmínky používání Webových stránek, jakož i jakékoli další podmínky nebo zvláštní podmínky, pravidla používání, pokyny nebo upozornění, které se na ně mohou vztahovat. KONECTA si rovněž vyhrazuje právo kdykoli pozastavit, přerušit nebo ukončit provoz Webových stránek.

2. OBJEKT

KONECTA poskytuje prostřednictvím svých webových stránek přístup k různým obsahům, informacím a datům (dále jen "obsah"), které uživateli zpřístupňuje KONECTA nebo poskytovatelé služeb a obsahu třetích stran. KONECTA si vyhrazuje právo kdykoli změnit prezentaci, konfiguraci a umístění Webových stránek, jakož i Obsah a podmínky nutné k jejich používání.

3. PODMÍNKY PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

3.1. Přístup a používání webových stránek

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že přístup na webové stránky a jejich obsah je svobodný a vědomý a že za něj nese výhradní odpovědnost. Uživatel se zavazuje, že bude Webové stránky a Obsah používat přiměřeně a v souladu se zákonem, v souladu s platnými právními předpisy, těmito Podmínkami používání Webových stránek, dobrými mravy a obecně uznávanými dobrými mravy a veřejným pořádkem.

Uživatel se musí zdržet (I) neoprávněného nebo podvodného používání Webových stránek a/nebo Obsahu; (II) přístupu nebo pokusu o přístup ke zdrojům nebo vyhrazeným oblastem Webových stránek, aniž by splnil podmínky požadované pro tento přístup; (III) používání Webových stránek a/nebo Obsahu k nedovoleným, nezákonným účelům nebo účinkům, které jsou v rozporu s tím, co je stanoveno v těchto Podmínkách, dobrou vírou a veřejným pořádkem, poškozují práva a zájmy třetích stran nebo které mohou jinak jakýmkoli způsobem poškodit, znemožnit nebo přetížit Webové stránky nebo zabránit jejich běžnému používání nebo užívání; (IV) způsobovat škody na fyzických nebo logických systémech společnosti KONECTA, jejích dodavatelů nebo třetích stran; (V) zavádět nebo šířit počítačové viry nebo jakékoli jiné fyzické nebo logické systémy v síti, které by mohly způsobit škody na fyzických nebo logických systémech společnosti KONECTA, jejích dodavatelů nebo třetích stran, (VI) pokoušet se o přístup k datům společnosti KONECTA, poskytovatelů třetích stran a ostatních uživatelů, používat je a/nebo s nimi manipulovat; (VII) reprodukovat nebo kopírovat, šířit, umožňovat veřejný přístup prostřednictvím jakékoli formy veřejné komunikace, transformovat nebo upravovat Obsah, pokud k tomu není oprávněn majitel příslušných práv nebo to není zákonem povoleno; (VIII) mazat, skrývat nebo manipulovat s poznámkami o právech duševního nebo průmyslového vlastnictví a dalšími údaji identifikujícími práva společnosti KONECTA nebo třetích stran, které jsou začleněny do Obsahu, jakož i s technickými ochrannými zařízeními nebo jakýmikoli informačními mechanismy, které mohou být do Obsahu vloženy; (IX) získávat a pokoušet se získat Obsah jinými prostředky nebo postupy než těmi, které byly v závislosti na konkrétním případě k tomuto účelu zpřístupněny nebo výslovně uvedeny na webových stránkách, kde se Obsah nachází, nebo obecně těmi, které jsou na internetu běžně používány, protože nepředstavují riziko poškození nebo znefunkčnění Webových stránek a/nebo Obsahu.

KONECTA upozorňuje, že materiály obsažené na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter, takže mohou být nedostatečné pro rozhodování nebo zaujímání stanovisek v konkrétním případě.

Uživatel musí vzít v úvahu, že materiály obsažené v této platformě nemusí odrážet nejnovější legislativní nebo judikaturní stav analyzovaných otázek. Kromě toho mohou být tyto materiály upravovány, vyvíjeny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění.

3.2. Zavedení odkazů

KONECTA nenese žádnou odpovědnost za odkazy na jiné aplikace nebo webové stránky, které se nacházejí na platformě KONECTA, a může uživatele nasměrovat na jiné aplikace nebo webové stránky, nad kterými KONECTA nemá kontrolu.

V tomto smyslu KONECTA neodpovídá za informace obsažené v těchto odkazech třetích stran ani za jakékoli účinky, které mohou z těchto informací vyplývat.

Zařazení odkazů na jiné webové stránky nebo aplikace proto neznamená schválení jejich obsahu společností KONECTA nebo existenci jakéhokoli druhu spojení mezi společností KONECTA a jejich vlastníky.

Uživatel tedy přistupuje k obsahu na vlastní odpovědnost a za podmínek, kterými se řídí.

Uživatelé, kteří si přejí vytvořit hypertextový odkaz nebo odkaz na webové stránky KONECTA, musí získat jeho předchozí povolení a budou muset dodržovat následující povinnosti: (I) odkaz umožní pouze přístup na webové stránky, ale nebude jej moci žádným způsobem reprodukovat; (II) nebudou vytvářeny žádné odkazy s jinými stránkami než s hlavní stránkou webových stránek www.grupokonecta.com a k otevření uvedeného odkazu bude použito výhradní okno v prohlížeči; (III) nesmí být použity rámy ani žádné jiné prostředky, které by mohly vyvolat domněnku, že existuje vztah mezi společností KONECTA a webovou stránkou, na níž je odkaz umístěn; (IV) na webové stránce nebudou uvedena žádná nepravdivá, nepřesná nebo nesprávná prohlášení nebo údaje; (V) nebude deklarováno ani naznačováno, že společnost KONECTA jakýmkoli způsobem dohlížela na obsah nebo služby nabízené nebo inzerované na webové stránce, na kterou je odkaz zřízen, nebo že tyto služby jakýmkoli způsobem převzala; (VI) webová stránka, na níž je odkaz zřízen, nebude obsahovat žádnou ochrannou známku, obchodní název, označení provozovny, označení, logo, slogan nebo jiné rozlišovací znaky patřící společnosti KONECTA a/nebo třetím osobám bez jejich svolení; (VII) webová stránka, na níž je odkaz umístěn, nesmí obsahovat informace, obrázky nebo jiné prvky, které jsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.

KONECTA si vyhrazuje právo zakázat umístění odkazů na své webové stránky v případě, že se domnívá, že stránka, na kterou byl odkaz umístěn, nesplňuje uvedené požadavky, a v žádném případě nenese odpovědnost za důsledky, které mohou vzniknout v důsledku umístění odkazů třetími stranami, ani za obsah, informace a/nebo služby nabízené na webových stránkách, na které byl odkaz umístěn.

4. PRÁVA PRŮMYSLOVÉHO A DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá práva průmyslového a duševního vlastnictví k obsahu a/nebo jakýmkoli jiným prvkům vloženým na webové stránky (včetně, mimo jiné, ochranných známek, log, obchodních názvů, textů, obrázků, grafiky, audio a video záznamů, databází, softwaru a prezentací) patří společnosti KONECTA a/nebo třetím stranám.

Přístup na webové stránky v žádném případě neznamená vzdání se jakýchkoli práv, jejich předání, udělení licence nebo úplné či částečné postoupení uvedených práv, pokud není výslovně uvedeno jinak. Tyto Podmínky používání Webových stránek neudělují Uživatelům žádná jiná práva na používání, úpravu, využívání, reprodukci, šíření nebo veřejné sdělování Webových stránek a/nebo jejich obsahu, než která jsou zde výslovně uvedena.

Jakékoli jiné použití nebo využití jakýchkoli práv podléhá předchozímu a výslovnému povolení, které pro tento účel výslovně udělila společnost KONECTA nebo vlastník dotčených práv, který je třetí stranou. KONECTA opravňuje Uživatele k používání, prohlížení a tisku Obsahu a/nebo prvků vložených na Webové stránky výhradně pro jejich osobní, soukromé a nevýdělečné použití.

Použití těchto prvků, jejich reprodukce, sdělování a/nebo šíření pro komerční nebo výdělečné účely, jakož i jejich úprava, pozměňování nebo dekompilace jsou přísně zakázány. Pro jakékoli jiné než výslovně povolené použití je nutné získat předchozí písemný souhlas vlastníka dotčených práv. KONECTA bude soudně stíhat porušení svých práv duševního a průmyslového vlastnictví.

5. VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

5.1. Vyloučení záruk a odpovědnosti za provoz webových stránek

KONECTA nezaručuje dostupnost a nepřetržitost provozu webových stránek ani těch webových stránek, na které bylo vytvořeno propojení. Stejně tak KONECTA v žádném případě neodpovídá za škody, které mohou vzniknout v důsledku (I) nedostupnosti nebo nedostupnosti Webových stránek nebo těch stránek, s nimiž byl vytvořen odkaz; (II) přerušení provozu Webových stránek nebo poruch počítačů, telefonních poruch, odpojení, zpoždění nebo zablokování způsobených nedostatky nebo přetížením telefonních linek, internetového systému nebo jiných elektronických systémů vzniklých v průběhu jejich provozu ; (III) nedostatečnou vhodnost Webových stránek pro specifické potřeby Uživatele; (IV) jiné škody, které mohou být způsobeny třetími stranami neoprávněným zásahem mimo kontrolu KONECTA; (V) přítomnost virů nebo jiných prvků, které mohou způsobit změny ve fyzických nebo logických systémech, elektronických dokumentech nebo souborech Uživatelů.

5.2 Vyloučení záruk a odpovědnosti za používání webových stránek

KONECTA v žádném případě neodpovídá za to, jak uživatelé a/nebo třetí strany využijí webové stránky nebo obsah, ani za případné škody, které z toho mohou vzniknout.

5.3 Vyloučení záruk a odpovědnosti za obsah

KONECTA neupravuje obsah třetích stran zveřejněný na webových stránkách a neodpovídá za zákonnost, spolehlivost, pravdivost, přesnost, úplnost a aktuálnost uvedeného obsahu.

5.4 Vyloučení záruk a odpovědnosti v souvislosti s odkazy

Webové stránky mohou uživatelům zpřístupnit technická propojovací zařízení, která jim umožní přístup na stránky a/nebo webové stránky patřící a/nebo spravované třetími stranami. KONECTA kontroluje stávající obsah uvedených stránek v okamžiku, kdy na ně zřizuje odkaz, a činí tak v dobré víře, že tento obsah je v souladu s platnými právními předpisy.

Společnost KONECTA však v žádném případě neodpovídá za produkty, služby, obsah, informace, data, soubory a jakýkoli materiál na těchto webových stránkách, neschvaluje je ani za ně neodpovídá, neschvaluje je ani neprovádí jejich následné úpravy. V případě, že to bude považovat za vhodné nebo to bude vyžadovat soudní nebo správní příkaz, společnost KONECTA odstraní odkazy na ty webové stránky, které porušují platné právní předpisy a/nebo porušují práva třetích stran.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PŘEDPISŮ

KONECTA si vyhrazuje právo uplatnit tolik opatření, kolik je podle zákona možné, aby se domohla odpovědnosti, která vyplývá z porušení některého z ustanovení těchto Podmínek používání Webových stránek Uživatelem.

KONECTA si vyhrazuje právo uplatnit tolik opatření, kolik je podle zákona možné, aby se domohla odpovědnosti, která vyplývá z porušení některého z ustanovení těchto Podmínek používání Webových stránek Uživatelem.

7. ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST

Prohlášení některé z těchto podmínek za neplatnou, neúčinnou nebo neúčinnou nemá vliv na platnost nebo účinnost ostatních podmínek, které jsou pro strany nadále závazné.

Vzdání se práva kterékoli ze stran požadovat v daném okamžiku splnění některé z podmínek stanovených v této smlouvě neznamená obecné vzdání se povinnosti splnit jinou podmínku nebo podmínky, ani nezakládá nabytí práva druhé strany.

Skutečnost, že společnost KONECTA nepožaduje striktní dodržování některého z ustanovení tohoto právního upozornění, nepředstavuje ani nemůže být v žádném případě vykládána jako zřeknutí se povinnosti vyžadovat striktní dodržování v budoucnu.

8. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PRAVOMOC

Poskytování služeb webových stránek a tyto podmínky používání webových stránek se řídí španělským právem. V rozsahu povoleném zákonem se strany, výslovně se vzdávajíce jakékoli jiné jurisdikce, která by jim mohla odpovídat, dohodly, že se podřídí jurisdikci soudů a tribunálů města Madrid.

Vyplňte tento formulář a my vám co nejdříve odpovíme.

Musíte přidat komerční e-mailovou adresu

Správce údajů: (KONECTA): GRUPO KONECTANET, S.L. Účel: Konecta bude zpracovávat vaše údaje za účelem kontaktování a informování v rámci našich profesních a obchodních aktivit, jako je zasílání newsletterů, pozvánek na akce a podobně. Legitimace: Poskytnutím svých údajů dáváte souhlas se zpracováním informací, a to jak společnosti KONECTA, tak společnostem skupiny, do níž patří, které se mohou nacházet mimo Evropskou unii (EU). Příjemci: údaje nebudou předávány, pokud k tomu nebude zákonná povinnost. Práva: přístup k údajům, jejich oprava a vymazání, jakož i další práva, která lze konzultovat v doplňujících informacích. Další informace: veškeré další informace si můžete přečíst v našich Zásadách ochrany osobních údajů na adrese KONECTA.

¡Gracias!

Te contestaremos lo antes posible.

Hasta entonces, te invitamos a conocer más sobre Konecta.
Ups! Při odesílání formuláře se něco pokazilo.