Zprostředkování spotřebitelských úvěrů a pojištění

Zprostředkování spotřebitelských úvěrů

Společnost Konecta Czech a.s. (dále jen "společnost") zprostředkovává spotřebitelský úvěr pro poskytovatele spotřebitelského úvěru, se kterými je ve smluvním vztahu.

V případě nespokojenosti klienta s postupem společnosti při zprostředkování spotřebitelského úvěru má dotčený klient právo na podání stížnosti. Stížnost může podat každý klient, který se domnívá, že se společnost vůči němu dopustila porušení jakékoli své zákonné nebo smluvně stanovené povinnosti, že jednání zaměstnance společnosti nebylo vhodné nebo přiměřené situaci, nebo v případě, že upozorňuje na nedostatky v činnosti společnosti či poskytovatele spotřebitelského úvěru, pro kterého společnost spotřebitelský úvěr zprostředkovává, či na možnost zlepšení činnosti či zkvalitnění poskytovaných služeb.

Níže naleznete informace k postupu při podávání takové stížnosti:

1. Stížnost lze podat písemně, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla společnosti nebo v elektronické podobě na emailovou adresu uvery@konecta-group.com

 • identifikační údaje klienta případně jeho zástupce (jméno, příjmení, datum narození e bydliště),
 • kontaktní údaje klienta (korespondenční adresa, telefono, e-mail),
 • předmět stížnosti - čeho se stížnost týká, co je společnosti vytýkáno, apod. (včetně čísla smlouvy uzavřené klientem, pokud taková smlouva byla uzavřena).
 • časové údaje - označení dne, při kterém došlo nebo mělo dojít k událostem, jež jsou předmětem podání,
 • údaje o osobách - jména e příjmení či jiné informace k určení všech osob jednajících v předmětu podání jménem, respektive v zastoupení společnosti i klienta,
 • další významné skutečnosti - všechny ostatní relevantní skutečnosti a okolnosti týkající se předmětu podání.
 • požadovaný způsob vyřízení stížnosti.

Ke stížnosti se doporučuje přiložit následujíc dokumenty:

 • elenco, che se klient dovolává
 • Il nostro sito web è stato creato per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

2. Při vyřizování stížnosti společnost postupuje podle platných právních předpisů, smluvních ujednání a interních předpisů společnosti.

3. Lhůta pro vyřízení stížnosti činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení společnosti. Se il cliente è in grado di fornire informazioni sul periodo di validità del contratto, deve informare il cliente in merito alla sua decisione di fornire servizi di assistenza tecnica.

4. Společnost informa klienta o způsobu vyřízení stížnosti formou, v jaké byla podána stížnost, a to na adresu klienta, kterou klient uvedl, resp. kterou má společnost k dispozici.

5. Společnost stížnosti vyhoví, pokud je opodstatněná, v ostatních případech stížnosti nevyhoví. Stížnosti se nevyhoví také tehdy (i) pokud ji podala osoba k tomu neoprávněná, (ii) nelze-li určit, kdo stížnost podává, (iii) nebyla-li na výzvu v přiměřené lhůtě doplněna či opravena, (iv) jedná-li se o opakovanou stížnost téhož klienta ve stejné věci, (v) byla-li již dříve vyřešena.

6. Bude-li stížnost vyhodnocena jako opodstatněná, oznámení o jejím vyřízení musí obsahovat informace o způsobu nápravy a odstranění nedostatků.

7. Nebude-li stížnosti vyhověno, oznámení o její vyřízení musí obsahovat odůvodnění.

Zprostředkování pojištění

Společnost Konecta Czech a.s. (dále jen "společnost" nebo "pojišťovací agent"), jakožto samostatný pojišťovací zprostředkovatel zprostředkovává různé druhy pojištění pro pojišťovny či jiné osoby, se kterými je ve smluvním vztahu. Společnost Konecta Czech a.s. jako samostatný pojišťovací zprostředkovatel - pojišťovací agent (dále jen "Pojišťovací agent") předkládá v souladu s ustanovením § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění tyto informace:

INFORMAZIONI SU POJIŠŤOVACÍM ZPROSTŘEDKOVATELI

1. Identificazione dei pojišťovací zprostředkovatele - pojišťovacího agenta

Konecta Czech, a.s.

IČO 26418037, se sídlem V olšinách 2300/75100 00 Praha 10

Per questo motivo, le poskytovatele vykonáváme zprostředkovatelskou činnost 

Colonnade Insurance S.A., società di assicurazioni 

IČO 04485297, se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

IČO: 45534306, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice 

(dále jen "Poskytovatel")

L'agente Pojišťovací nemá přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu poskytovatele a ani naopak poskytovatel (popř. osoba, která poskytovatele ovládá) nemá přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovacího agenta. 

3. Kde e jak si můžete ověřit naše oprávnění k činnosti pojišťovacího zprostředkovatele 

Jako pojišťovací agent jsme evidováni v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou. Registr je veřejně přístupný na webových stránkách České národní banky http://www.cnb.cz/cnb/jerrs. In caso di registrazione, il sito è stato modificato in modo tale da poter essere utilizzato per la creazione di un'unica banca.

4. Kdo nás za zprostředkování pojištění platí 

Vy nám za zprostředkování pojištění neplatíte, za naši činnost jsme odměňováni pouze poskytovatelem, a to v souladu s podmínkami sjednanými s Poskytovatelem v uzavřené smlouvě. 

5. Jaký je postup v případě stížnosti 

V případě stížnosti na činnost naší společnosti postupujte dle pokynů, které naleznete níže. K závaznému a nezávislému rozhodování sporů mimosoudní cestou je možné využít příslušného Finančního arbitra České republiky (www.finarbitr.cz), soudní cestou pak příslušný soud České republiky. 

6. Kdo na nás dohlíží 

Jako samostatný zprostředkovatel podléháme dohledu České národní banky (www.cnb.cz). 

 

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

V případě nespokojenosti klienta, popř. jiné oprávněné osoby s postupem společnosti Konecta Czech a.s. či jejího zaměstnance při sjednávání pojištění má dotčená osoba právo na podání stížnosti. Stížnost může podat každá osoba, která se domnívá, že se společnost vůči ní dopustila porušení své zákonné nebo smluvně stanovené povinnosti, že jednání zaměstnance společnosti nebylo vhodné nebo přiměřené situaci, nebo v případě, že upozorňuje na nedostatky v činnosti společnosti či poskytovatele, pro kterého společnost pojištění zprostředkovává, či na možnost zlepšení činnosti či zkvalitnění poskytovaných služeb. 

1. Stížnost lze podat písemně, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla společnosti nebo v elektronické podobě na emailovou adresu pojisteni@konecta-group.com. Stížnost musí obsahovat následující údaje:

 • identifikační údaje klienta případně jeho zástupce (jméno, příjmení, datum narození e bydliště),
 • kontaktní údaje klienta (korespondenční adresa, telefono, e-mail),
 • předmět stížnosti - čeho se stížnost týká, co je společnosti vytýkáno, apod. (včetně čísla smlouvy uzavřené klientem, pokud taková smlouva byla uzavřena). 
 • časové údaje - datum a čas, kdy mělo dojít k událostem, jež jsou předmětem podání, 
 • údaje o osobách - jména e příjmení či jiné informace k určení všech osob jednajících v předmětu podání jménem, respektive v zastoupení společnosti i klienta, 
 • další významné skutečnosti - všechny ostatní relevantní skutečnosti a okolnosti týkající se předmětu podání
 • požadovaný způsob vyřízení stížnosti

2. Ke stížnosti se doporučuje přiložit následující dokumenty: 

 • elenco dei documenti, che si possono scaricare
 • Il nostro sito web è stato creato per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, e per questo è stato creato un sito web che si è rivelato un'ottima soluzione per i nostri clienti.

3. Při vyřizování stížnosti společnost postupuje podle platných právních předpisů, smluvních ujednání a interních předpisů společnosti. 

4. Lhůta pro vyřízení stížnosti činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení společnosti. 

Nebude-li možné stížnost vyřídit ve stanoveném termínu, bude klient informmován o předpokládané délce trvání vyřízení stížnosti. 

5. Společnost informa klienta o způsobu vyřízení stížnosti formou, v jaké byla podána stížnost, a to na adresu klienta, kterou klient uvedl, resp. kterou má společnost k dispozici. 

6. Společnost stížnosti vyhoví, pokud je opodstatněná, v ostatních případech stížnosti nevyhoví. Stížnosti se nevyhoví také tehdy (i) pokud ji podala osoba k tomu neoprávněná, (ii) nelze-li určit, kdo stížnost podává, (iii) jedná-li se o opakovanou stížnost téhož klienta ve stejné věci nebo byla-li již stížnost dříve vyřešena. 

7. Bude-li stížnost vyhodnocena jako opodstatněná, oznámení o jejím vyřízení musí obsahovat informace o způsobu nápravy a odstranění nedostatků. Nebude-li stížnosti vyhověno, oznámení o její vyřízení musí obsahovat odůvodnění. 

8. Il cliente è in grado di gestire lo stížnost in České národní banky nebo u již uzavřené smlouvy využít možnost mimosoudního řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra.

Compila questo modulo e ti risponderemo al più presto.

È necessario aggiungere un indirizzo e-mail commerciale

Titolare del trattamento dei dati: GRUPO KONECTANET, S.L (KONECTA). Finalità: Konecta tratterà i vostri dati per contattarvi e informarvi, nell'ambito delle nostre attività professionali e commerciali, come l'invio di newsletter, inviti a eventi e simili. Legittimazione: fornendo i vostri dati, date il vostro consenso al trattamento delle informazioni, sia da parte di KONECTA che delle società del Gruppo a cui appartiene, che possono essere situate al di fuori dell'Unione Europea (UE). Destinatari: i dati non saranno trasferiti, a meno che non siano obbligati per legge a farlo. Diritti: accesso, rettifica e cancellazione dei dati, nonché altri diritti consultabili nelle informazioni aggiuntive. Informazioni aggiuntive: è possibile consultare tutte le informazioni aggiuntive sulla nostra Politica sulla privacy presso KONECTA.Vi contesteremo il prima possibile.

Fino ad oggi, vi invitiamo a conoscere meglio Konecta.
Oops! Qualcosa è andato storto durante l'invio del modulo.